A01-081

佛言龍王當知菩薩有一法能斷一切諸惡道苦 何等為一 謂於晝夜常念思惟觀察善法 令諸善法念念增長 不容毫分不善間雜 是即能令諸惡永斷 善法圓滿 常得親近諸佛菩薩及餘聖眾
古晉佛教居士林供養
淨空恭錄十善業道經
公元二千年七月吉日