A01-077

佛言為人師者 黜之以理 教之以道 己所不行 勿施於人 弘崇禮律 不使怨訟 為人弟子 當孝順於善師 慎莫舉惡意向師 惡意向師 是惡意向佛向法向比丘僧向父母無異 天所不覆 地所不載 末世惡人 不忠不孝 無有仁義 但念他惡 不自止惡 嫉賢妬善 厚財賤道 死墮三惡趣中
恭錄阿難問事佛吉凶經金句
淨空學時年七十四