A01-070

自餘眾行 雖名是善 若比念佛者 全非比校也 是故諸經中處處廣讚念佛功能 如無量壽經四十八願中唯明 眾生起行 口常稱佛 佛即聞之 身常禮敬佛 佛即見之 心常念佛 佛即知之 眾生憶念佛者 佛亦憶念眾生 彼此三業不相捨離 眾生願見佛 佛即應念現在目前
一九九三年二月恭錄四帖疏