A01-068

佛言善用其心則獲一切勝妙功德 於一切法心無所礙 隨眾生住恆不捨離 斷一切惡具足眾善 一切幻願皆得具足 於一切法無不自在
淨空